„Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych”, debata, 26 czerwca 2013 r.

 

26 czerwca 2013 roku, w Warszawie odbyła się debata „Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych”. Udział wzięli m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pan dr Wojciech Wiewiórowski, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki pan Marek Woszczyk, a także przedstawiciele firm dystrybuujących energię elektryczną i prawnicy. Organizatorem debaty było Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Była to pierwsza debata środowisk energetycznego i związanego z ochroną prywatności, która odbyła się z udziałem szefów obydwu instytucji. 

 

Spotkanie było elementem szerszej dyskusji publicznej na temat inteligentnego opomiarowania, a w szczególności aspektu gromadzenia danych pomiarowych i należytej ochrony prywatności odbiorców energii. Celem debaty było przedstawienie stanowisk i wymiana informacji na temat wdrażanych systemów i technologii oraz dyskusja nad koniecznymi regulacjami prawnymi i ich możliwym kształtem.

 

Uczestnicy zgodzili się, że regulacje prawne powinny być tworzone na drodze wzajemnych konsultacji oraz brać pod uwagę interes wszystkich stron objętych skutkami wdrażania inteligentnych sieci energetycznych w Polsce.

 

- Uważam  za niezwykle istotne, aby wdrażaniu sieci inteligentnych w Polsce towarzyszyły zmiany prawne, które zagwarantują należyty poziom poszanowania prywatności klientów firm energetycznych, a także nie ograniczą korzyści niesionych przez zastosowanie nowych technologii w energetyce – mówił Marek Woszczyk, prezes URE.– Zastosowanie inteligentnego opomiarowania to przede wszystkim znaczące wzmocnienie pozycji klientów wobec branży energetycznej, między innymi dzięki precyzyjnym informacjom o jakości dostaw czy  łatwiejszej zmianie sprzedawcy energii.

 

- Dane pomiarowe to dane osobowe i zbierane bez zgody klienta powinny być tylko te informacje, które służą zapewnieniu ciągłości dostaw, optymalizacji pracy sieci energetycznej i jej zarządzaniu czy rozliczeniom za zużytą energię – mówił dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. ̶ Na udostępnianie bardziej szczegółowych danych sprzedawcy – np. zarejestrowanych danych cogodzinnych czy piętnastominutowych ̶ lub instalowanie urządzeń zarządzania siecią domową  niezbędna jest zgoda klienta. Komunikacja licznika z urządzeniami do zarządzania siecią domową powinna być uruchamiana wyłącznie na wniosek klienta.

 

Dzisiejsze technologie niewątpliwie wyprzedzają rozwiązania prawne. Dlatego też niezbędna jest dyskusja i wypracowanie rozwiązań, które realizując rosnące oczekiwania rynku zapewnią najwyższe standardy bezpieczeństwa.

***

Konferencja „Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych" została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w ramach projektu „ISE - dla domu, środowiska i gospodarki", dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.